שירותי ביקורת רואה חשבון
 
ביקורת הדוחות הכספיים נערכת על ידי רואה חשבון מוסמך בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.
המשרד מספק מענה לעבודת ביקורת דוחות כספיים הנדרשת לחברות פרטיות,
קבוצת חברות (דוחות מאוחדים), מלכ"רים ועמותות, אגודות שיתופיות,
חברות ציבוריות הנדרשות להגיש דוחות כספיים על פי התקינה הישראלית ISRAELI GAAP 
ועל פי דרישות הרשות לניירות ערך וכן לחברות המציגות דוחותיהן בהתאם לתקינה הבינלאומית IFRS.